آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

عنوان کتاب:

کاربردهای سنجش از دور در تحقیقات زیست محیطی

مولفان:

مهندس رضا شریفیان عطار - مهندس فرنوش اسلمی