آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

عنوان کتاب:

آمایش سرزمین، چیستی و چگونگی

مولفان:

محمدرضا قادری - میترا کسایی