آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

عنوان کتاب:

آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران

مولف:

فیروزه توفیق

این کتاب حاصل پژوهشی است که بنا به سفارش معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفته است. در این پژوهش چگونگی امر برنامه‌ریزی فضایی ـ کالبدی یا آمایش سرزمین در کشورهایی که در این زمینه صاحب تجربه هستند بررسی شده هم چنین راه‌کارهایی برای بهبود طرح‌هایی که در ایران با عنوان طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای در دست اجرا است، فراهم آمده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'سابقه‌ برنامه‌های فضایی در ایران'، 'گونه گونی طرح‌های فضایی'، 'طرح‌های فضایی در کشورهای اروپایی با نظام حکومتی بسیط'، 'طرح‌های فضایی در کشورهای اروپایی با نظام حکومتی'، 'آمایش سرزمین در فرانسه'، 'تجربه‌ برنامه‌ریزی کالبدی ـ فضایی در سوئد'، 'تجربه‌ی برنامه‌ریزی کالبدی ـ فضایی در هلند'، 'تجربه‌های برنامه‌ریزی کالبدی (آزمایش سرزمین) در آلمان'، 'طرح‌های اتحادیه‌ی اروپا'، 'تجربه‌ی طرح‌های کالبدی ـ فضایی در دیگر نقاط جهان'، 'تجربه‌های طرح‌های کالبدی ـ فضایی در جمهوری کره' و 'تجربه‌ی جهانی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی فضایی و انطباق آن با وضع ایران'.