سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

همایش همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها در روز یکشنبه

مورخ 19 آذرماه 1396 در تهران- خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.