آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

همایش همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها در روز یکشنبه

مورخ 19 آذرماه 1396 در تهران- خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.