آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

رخداد بارش شدید و منجر به سیل اواخر تیرماه 1394 خسارت های مالی و جانی قابل توجهی در استان های تهران و البرز بر جای گذاشت. در این تحقیق به منظور شناسایی الگوهای همدیدی موثر در شکل گیری این بارش، نقشه‌های فشار سطح دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل متر در ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکالی از تارنمای Ncep/Ncar تهیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد شکل گیری مرکز پرفشار سطحی بر روی اروپا و گسترش زبانه‌های آن بر روی خزر و دامنه‌های البرز از یک طرف و گسترش زبانه‌های کم فشار حرارتی نیمه جنوبی به عرض های بالایی از طرف دیگر، سبب تقابل این دو زبانه فشاری و فرارفت هوای سرد توسط پرفشار و فرارفت هوای گرم توسط زبانه کم فشار شده و شرایط کژفشاری و ناپایداری سطحی را فراهم نموده است. همزمان در ترازهای بالایی جو نفوذ ناوه تراز میانی بر روی غرب و بویژه شمالغرب ایران و قرار گیری استان‌های دامنه جنوبی البرز در زیر ناحیه واگرایی بالایی این موج یعنی منطقه تاوایی مثبت، به همراه واشار بودن این ناوه، سبب صعود شدید و سریع هوا و در پی آن توسعه ابرهای کوم‌ای و ریزش‌های سیل آسا در این نواحی شده است.