آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

آمایش سرزمین که تلفیقی از سه  علم اقتصاد ،جغرافیا و جامعه شناسی است ، شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی در سه سطح ملی ،منطقه ای و محلی است . آمایش سرزمین از منظر برنامه ریزی ،در اصل نوعی برنامه ریزی فضایی است .اما هربرنامه ریزی فضایی لزوماً آمایشی نخواهدبود. عمده  ترین تفاوت  بین این دو الگوی برنامه ریزی را می توان در حیطه ی عمل آنها جستجو کرد. از این نظر آمایش سرزمین از شمول و حوزه عملی گسترده تری نسبت به برنامه ریزی فضایی برخورداراست و ابعاد کیفی آن برابعاد کمی غلبه دارد.امااز منظر تکنیکی و فرآیندی دارای وجوه مشترک بسیاری هستند.