آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

چکیده:

نگهداري بهینه و توسعه فضاهاي سبز شهري با توجه به گسترش روز افزون عوامل دودزا و مسموم کننده اهمیتی کاملاً حیاتی دارد. لیکن غالب شهرهاي کشور با داشتن اقلیم خشک و نیز به دلیل کمبود میزان بارندگی سالیانه و خشک سالیهاي متوالی چند سال اخیر با محدویت شدید منابع آبی مواجه هستند. این امر یکی از مهم ترین عاملهاي بازدارنده نگهداري بهینه و حتی توسعه فضاي سبز میباشد. یکی از مهم ترین راه کارها جهت مقابله با بحران آب استفاده از اصول آمایش سرزمین در مکان یابی عرصه هاي مناسب جهت توسعه و نگهداري بهینه فضاي سبز در مناطق خشک و نیمه خشک به ویژه در شهركهاي تازه تاسیس نظیر مسکن مهر میباشد. در این راستا در این مقاله ضمن تشریح اصول کلی آمایش سرزمین در مکان یابی فضاي سبز در مناطق خشک و نیمه خشک، برخی از نتایج طرحهاي تحقیقاتی شامل پارك سرخه حصار و منطقه 9 شهري مشهد در زمینه مذکور به صورت کاربردي ارائه شده است. نتایج مطالعات موردي نشان داد استفاده از اصول آمایش سرزمین در مکان یابی عرصه هاي مناسب براي توسعه جنگل و فضاي سبز است و بر اساس نتایج این طرح ها با به کار گیري اصول آمایش سرزمین و معرفی گونه هاي مناسب در مناطق خشک و نیمه خشک بر اساس خصوصیات اکولوژیک آنها گام موثري جهت صرفه جویی در منابع محدود آب و مقابله با بحران آب میباشد.
best Running shoes brand | スニーカーの検索一覧【新着順】