سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

نظام مدیریت فضایی ایران فاقد یکپارچگی و در نتیجه کارایی و هماهنگی لازم است. رفع این کمبود با چالش هایی در زمینه وجود ظرفیت های مناسب در میان مدیران، کارشناسان و شهروندان در نظام مدیریتی کشور(مدیریت و برنامه ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت توسعۀ فضایی روبه روست که به نارسایی هایی در توسعۀ متعادل منطقه ای منجر شده است که خود، به رویکردی مناسب و همچنین به کارگیری و تقویت مزیت های رقابتی مناطق کشور و نیز بهره برداری بهینه و هم افزایی منابع نیازمند است. همچنین هنگامی که منابع سطح ملی کاهش یابد یا پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه نباشد، ضرورت اتکای بیشتر به منابع منطقه ای آشکارتر می شود که در این گذار، نظام مدیریت فضایی کشور باید امکان بروز رویکردهای نوین منطقه ای را فراهم آورد.