سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

چکیده :

آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگی های محیطی از منابع و داده های طبیعی در سطح منطقی و کشور ، از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به شمار می آید . در استان اردبیل نحوه استفاده از سرزمین مخصوصا در اراضی زیر کشت بر اساس توان اکولوژیک صورت نمیگیرد . بنابراین این مقاله بر آن است تا مقایسه ای بین کاربری اراضی موجود و توان اکولوژیک در استان انجام دهد.