آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

محمدرضا منصوری دانشور
انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، دفتر مشهد-طرقبه
پژوهشکده اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوه

 چکیده
تا کنون روش هاي کليت نگر آمايشي، معمولا در مقياس کلان و با استفاده از رويکرد ويژه پهنه ها و نقشه هاي عامل، مورد استفاده قرار گرفته اند. پژوهش حاضر تلاش کرده تا از روش های آمايش سرزمين براي ساماندهي شهري و سنجش ميزان مطلوبيت ورودي های استفاده کند. و در این راستا با ارائه یک چارچوب نظری در قالب شش لايه اطلاعاتي عملکردي، ترافيکي، توپوگرافي، شيب، پوشش گياهي و زيست محيطي استفاده کند. اين لايه ها پس از تبدیل به نقشه هاي عامل، با امکان هم پوشاني در GIS و بر مبنای یک مدل اکولوژیکی نقشه مطلوبيت فضايي را توليد می کنند که بر مبنای آن رويکرد های مقتضي  ارائه راهبردها و راهکارها تعریف می شود که می تواند برای ورودی های شهر مشهد و سایر شهرهای ایران استفاده گردد. بر اساس کارهای انجام شده مشخص شده است که ورودي های شهری مشهد تنها از 35 درصد پتانسيل هاي محیطی استفاده می کنند و 65 درصد مطلوبيت فضايي براي يک ساختار ورودي شهري را ندارند.  به نظر مي رسد نتيجه ارائه اين روش در مقياس شهري به ما براي اتخاذ رويکردهاي مناسب در ساماندهي هاي شهري با در نظر گرفتن چارچوب های آمایش سرزمین کمک کند.best Running shoes | Nike