آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

امیر محمودزاده، مدیر انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
محمدرضا منصوری دانشور، نماینده انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار


 چکیده
مرکزيت هر شهری اولاً به دليل جايگاه نمادين آن و ثانياً به دليل لزوم تمرکز برنامه‌ريزی ويژه برای آن در شهرها از اهميت خاصی برخوردارند.از طرفی امروزه ، مراکز شهری در شهرهای جهان‌سومی با چالش‌های گريزناپذيری روبه‌رو شده‌اند که انحطاط فضايي ومحتوايي آنها را دامن زده است از جمله اين چالش‌ها عبارتند از: 1- عدم انطباق فضايي و عملکردي و تراکم بيش از فعاليتی و ترافيکی 2- فرسودگی تأسيسات و زيرساخت‌ها و نزول اقتصادی و مالی و 3- خالی‌شدن تدريجی از جمعيت ساکن و ايجاد فضاهای بی‌دفاع شهری. مقاله حاضر مي کوشد پس از تبيين مباني نظري تحقيق و با الهام از ماهيت سيّال چالش هاي پيش گفته، الگوی پيش‌نگری و آينده نگارانه انتشار فضايي را به عنوان يک نظام پشتيبان تصميم سازي در برنامه‌ريزی شهری معرفي کند که بر اساس آن بتوان به ورود دانش برنامه‌ريزی شهری در قلمرو آشوب و احتمالات انديشيد. و همچنين بتوان نسبت به فرمول هايي که اين تماس و برخورد را در حوزه‌ای از ادراکات منطقی قرار می‌دهد تأمل کرد. در نهايت مقاله در نمونه موردي خود يک سري روابط و فرمول را با توجه به موضوعيت تحقيق شناسايي کرده و آنگاه نتايج به دست آمده را در نرم افزار GIS مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Spatial Diffusion.pdf)فایل کامل مقاله را رایگان دانلود کنید1070 kB