سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

امیر محمودزاده، مدیر انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
محمدرضا منصوری دانشور، نماینده انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار


 چکیده
مرکزيت هر شهری اولاً به دليل جايگاه نمادين آن و ثانياً به دليل لزوم تمرکز برنامه‌ريزی ويژه برای آن در شهرها از اهميت خاصی برخوردارند.از طرفی امروزه ، مراکز شهری در شهرهای جهان‌سومی با چالش‌های گريزناپذيری روبه‌رو شده‌اند که انحطاط فضايي ومحتوايي آنها را دامن زده است از جمله اين چالش‌ها عبارتند از: 1- عدم انطباق فضايي و عملکردي و تراکم بيش از فعاليتی و ترافيکی 2- فرسودگی تأسيسات و زيرساخت‌ها و نزول اقتصادی و مالی و 3- خالی‌شدن تدريجی از جمعيت ساکن و ايجاد فضاهای بی‌دفاع شهری. مقاله حاضر مي کوشد پس از تبيين مباني نظري تحقيق و با الهام از ماهيت سيّال چالش هاي پيش گفته، الگوی پيش‌نگری و آينده نگارانه انتشار فضايي را به عنوان يک نظام پشتيبان تصميم سازي در برنامه‌ريزی شهری معرفي کند که بر اساس آن بتوان به ورود دانش برنامه‌ريزی شهری در قلمرو آشوب و احتمالات انديشيد. و همچنين بتوان نسبت به فرمول هايي که اين تماس و برخورد را در حوزه‌ای از ادراکات منطقی قرار می‌دهد تأمل کرد. در نهايت مقاله در نمونه موردي خود يک سري روابط و فرمول را با توجه به موضوعيت تحقيق شناسايي کرده و آنگاه نتايج به دست آمده را در نرم افزار GIS مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Spatial Diffusion.pdf)فایل کامل مقاله را رایگان دانلود کنید1070 kB