آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

امیر محمودزاده، رئیس انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
محمدرضا منصوری دانشور، نماینده انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

 چکیده

شاخه های مختلف علوم به مثابه اديانی هستند که در طول زمان از اصل واحد خود به دور افتاده اند و هر يک هويت و شخصيت خاص خود را در پيش گرفته اند. در حالی که کل هستی يک واحد است و در يک هارمونی به سر می برد و اين انسان ها هستند که در طول زمان، زبان و هارمونی فطری را فراموش کرده اند و اين يک حقیقت است که همه فرضیات، موضوعات و حتی نتايج به هم مربوط بوده و در قالب یک حلقه بازخوردی سیستماتیک قابل تفسیر هستند. تحقيق حاضر تلاشی برای امکان سنجی استفاده از مفاهیم شکلی و محتوايي علم زمين شناسی در تفسیر الگوهای شکلی و ساختاری شهرسازی خصوصاً باز تعريف مفاهيم تئوری شکلی شهر انجام است، توجه شود که اين تحقيق در پی اختلاط مفاهيم و يا در پی کشف جديدی نيست بلکه پيوند دادن دو علم مختلف با هدف استفاده از مبانی نظری يکديگر در ارتقاء مفاهيم تخصصی یکدیگر، هدفی است که اين تحقيق در پی آن است. در پایان این تحقیق ضمن ترکیب تفاسیر ساختار جغرافیایی فضا با متغیرهای سنگ شناسی امکان مقایسه روابط شکلی شهر با ساختار شکلی بافت سنگ بر مبنای 6 سایت شعاعی، شطرنجی، ارگانیک، منظم، محوری و پراکنده از میان الگوهای توده فضای بافت شهری مشهد مورد بحث قرار گرفت.
 

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Geology and Urban.pdf)Geology and Urban.pdf1983 kB