سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

1ـ دکتر امیر محمودزاده 2- دکتر محمدرضا منصوری دانشور

1. مدیرعامل انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه

2. نماینده انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، پژوهشگر اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی

 

چكيده:

استفاده از مدل های مختلف برای نمايش توان و تناسب سرزمين در استفاده های مختلف کشاورزی و آمايش سرزمين با بهره گيری از برنامه های الحاقی تحليل فضايي برنامه GIS توسعه گسترده ای يافته است. در این مقاله به تحليل فضايي آمايشي و پهنه بندی تناسب اراضی برای کشت آبی محصول گندم با استفاده از روش پارامتريک کالوگيرو (2002) در دشت مشهد پرداخته شد همچنين از جداول نيازمند گياه گندم شامل 15 شاخص ارضی به علاوه درجه اقليمی بر اساس روش زايس و همکاران (1993) استفاده شد. در نهايت با استفاده از توابع فضايي درونيابی در برنامه های تحليل فضايي GIS به ترسيم نقشه های تناسب کشت گندم برای 28 پروفیل شاهد اقدام شد. نتايج نشان داد که از بين توابع به کار گرفته شده تابع IDW الگوی نزديک تری را به واقعيت منطقه ارائه می کند به طوری که بر اساس سنجش از دور تصاوير ماهواره ای انطباق بيشتری با واحدهای ارضی محدوده مورد مطالعه را نشان داد.

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Land Suitability12.pdf)Land Suitability12.pdf565 kB