سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

GIS-based land suitability evaluation for building height
construction using an analytical process in the Mashhad city, NE
Iran
Mohammad Reza Mansouri Daneshvar1
· Fahimeh Khatami
2
· Sousan Shirvani
2

Received: 12 August 2016 / Accepted: 3 February 2017
© Springer International Publishing Switzerland 2017