آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

تازه ها

 نخستین گرد همایی دست اندرکاران صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در مرکز روسیه شناسی پیرامون استفاده از فرصت های فراهم شده در اتحادیه اوراسیا

 

در تاریخ 04/09/98 مرکز روسیه شناسی پذیرای مدعوین بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت و تولید، صادرات و واردات بود. در این همایش که مسئولین و کارشناسان اداره کل ( صمت) پالایشگاه اصفهان، شرکت زمزم، شرکت کاشی مرجان و ... و صاحبنظران و اساتید دانشگاه و نیز جمعی از اصحاب رسانه شرکت داشتند. آقای دکتر امیر محمودزاده رئیس مرکز با ارائه پاور پوینتی جامع در خصوص فرصت ها و امکانات فراهم شده در اتحادیه اوراسیا برای توسعه تجارت و به عنوان یک فرصت استثنا برای خنثی کردن یا کم اثر کردن تحریم ها بیان نموده و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.
پس از آن سایر مدیران نیز در خصوص امکانات آموزش و پژوهش فراهم شده در روسیه توضیح دادند.
این همایش نخستین گام در خصوص آماده سازی بستر آگاهی و معرفی امکانات فراهم شده و نیز در انتظار برای استفاده از فرصت فراهم شده برای توسعه اقتصادی کشور بود.

 

 

 

GIS-based land suitability evaluation for building height
construction using an analytical process in the Mashhad city, NE
Iran
Mohammad Reza Mansouri Daneshvar1
· Fahimeh Khatami
2
· Sousan Shirvani
2

Received: 12 August 2016 / Accepted: 3 February 2017
© Springer International Publishing Switzerland 2017

Remote Sensing of Atmospheric and Ionospheric Signals Prior to the Mw 8.3 Illapel
Earthquake, Chile 2015
MOHAMMADREZAMANSOURIDANESHVAR
1
and FRIEDEMANNT. FREUND
2,3,4
Abstract—In the present study, a number of atmospheric and
some ionospheric anomalies are analyzed, which were recorded
prior to the Mw 8.3 Illapel earthquake of September 16, 2015. This
very large earthquake occurred in Central Chile, close to the coast,
as the result of thrust faulting on the interface between the Nazca
Plate and South American continent. Using remotely sensed data
extracted from NASA/Giovanni, NOAA/NCEP, and NOAA/
NGDC, atmospheric and ionospheric anomalies were observed that
co-registered 35–40 and 25–30 days prior to the main shock,
respectively. With reference to long-term time series over the
epicentral area, significant atmospheric anomalies were recorded
for cloud cover, geopotential height, precipitation rates, surface air
pressure, omega, stream function, and wind vectors—all in the time
window of August 5–10, 2015, 35–40 days prior to the main shock.
Anomalous TEC maps were recorded for the same time period.
Satellite images indicate the formation of an unusual cyclone,
presumably triggered by air turbulences and abnormal atmospheric
conditions over the epicentral area, including strong vertical winds.
Data from the Jicamarca radio observatory in Peru, more than
2000 km to the North, reveal anomalous ionospheric variations on
August 15–20, 2015 with respect to international reference ionosphere thickness parameters and the altitude of the F layer. The
observed anomalies are consistent with processes that occur at the
ground-to-air interface due to the stress activation of peroxy defects
in the hypocentral volume. The flow of positive hole charge carriers to the Earth surface expected to have led to massive air
ionization, generating at first primarily positive airborne ions, then
negative air ions plus ozone. Understanding the sequence of processes inside the Earth’s crust and at the ground-to-air interface
provides information not previously available about the causal and
temporal linkages between the various pre-earthquake phenomena
and the future seismic event