آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

چهارشنبه، 30 آبان 1397

ساعت 8:30 الی 12

تهران- خیابان استاد نجات الهی- نبش ورشو-خانه اندیشمندان علوم انسانی