عید فطر مبارک

حلول ماه شوال

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

چهارشنبه، 30 آبان 1397

ساعت 8:30 الی 12

تهران- خیابان استاد نجات الهی- نبش ورشو-خانه اندیشمندان علوم انسانی