آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

 دکتر امیر محمود زاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران

برخی از مهمترین آموزه های  سیلاب های اخیر در کشور:
1-    لزوم ایجاد وزارت شرایط اضطراری و ادغام سازمان ها و ادارات موثر در امداد و نجات
2-    لزوم آموزش همگانی دائمی در حوزه مدیریت بحران به آحاد مردم مخصوصاً جوانان
3-    پرهیز از رفتار های سیاسی در مباحث مدیریت بحران
4-    لزوم توجه به N.G.O ها و ایجاد سازمانهای مردم نهاد با عملکرد امداد و نجات
5-    لزوم رعایت ضوابط و دستورالعملهای آمایش سرزمین ایران در مکان یابی و احداث ساختمانها
6-    توجه به خریداری لوازم و تجهیزات موثر در مدیریت سیلاب و امداد و نجات در این مبحث  
7-    نیاز دائمی به تشکیل کارگروه مدیریت سیلاب در وزارت نیرو و وزارت کشور   
8-      لزوم تدوین دستورالعملها و آئین نامه های  تخلیه اضطراری جمعیت از شهر ها
9-    عدم بکارگیری و استفاده از غیر متخصصین در پست های مدیریتی و  اجرائی در حوزه  مدیریت بحران و امداد و نجات
10-     نیاز فوری به استقرار سامانه های پیش بینی  و هشدار سریع با مقیاس های منطقه ای در راستای و پیش بینی و پیشگیری از وقوع سیلاب های مخرب
11-      لزوم توجه به اقتصاد بحران سیل و تشکیل کارگروه های لازم در این حوزه

دانلود کنید