آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

کنفرانس علمی – تخصصی "یک راه یک کمربند" بانگاه جستجوی فرصت ها و بررسی چالش ها و مخاطرات در کریدور جاده ابریشم نوین در هزاره سوم با حضور اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران ارشد حوزه اقتصادی، بازرگانی و مالی و فعالین اقتصادی اعم از تجار، کارآفرینان و صنعت گران کشور به همت انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار می گردد. به گزارش دبیرخانه همایش "یک راه یک کمربند" این رویداد از ساعت 8:30 الی 12:30 روز یکشنبه 19 آبان ماه 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی برگزار خواهد شد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش با شماره  02188939478 و 02188939479 تماس گیرید.