آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

ویژه نامه افتتاحیه انجمن دوستی ایران و روسیه منتشر شد. در این خبرنامه که به همت انجمن دوستی ایران و روسیه تهیه و تدوین شده است خلاصه ای از مراسم افتتاحیه و اهداف و برنامه های انجمن دوستی ایران و روسیه شرح داده شده است.