آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

کمیته علمی انجمن دوستی ایران و روسیه، در نظر دارد با انتشار ماهنامه داخلی، در بستر فضای مجازی، اخرین اخبار و تازه های علم، فناوری و نوآوری کشور روسیه را معرفی نماید تا دریچه ای جهت شناخت و آشنایی با سیاست ها و عملکرد ها، تدابیر و استراتژی های به کار گرفته شده در روسیه جهت دستیابی به علم نافع و ثروت آفرین ایجاد نماید. بر این اساس  اولین شماره از ماهنامه الکترونیکی علم و فناوری در روسیه را منتشر نموده است.جهت تهیه نسخه الکترونیکی این مجله با شماره تلفن 09129313828 تماس حاصل فرمایید.